اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر قربان نورمحمدی

زراعت استاد دانشگاه آزاداسلامی؛ واحدعلوم و تحقیقات تهران

plantstress.tgmail.com
09121484019

سردبیر

دکتر حمید مدنی

زراعت؛ فیزیولوژی دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی؛ واحد اراک

h-madaniiau-arak.ac.ir
09123606518

مدیر داخلی

میترا باقری

فلسفه کارشناس پژوهش دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه آزاداسلامی واحدعلوم و تحقیقات تهران

plantstress.tgmail.com
44865244

اعضای هیات تحریریه

دکتر غلامعباس اکبری

زراعت؛ فیزیولوژی گیاهان زراعی دانشیار دانشگاه تهران - پردیس ابوریحان

ghakbariut.ac.ir
09122186976

دکتر حسین حیدری شریف آباد

زراعت؛ فیزیولوژی گیاهی استاد موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال - کرج

roho6605612yahoo.com
09196431675

دکتر علی کاشانی

زراعت استاد دانشگاه شهید چمران اهواز

alro_kaschaniyahoo.de
09161112862

دکترفرخ درویش

زراعت استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

plantstress.tgmail.com
09123805285

دکتر حمید مدنی

زراعت؛ فیزیولوژی دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

h_madaniiau-arak.ac.ir
09123606518

دکتر اسلام مجیدی هروان

زراعت استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحدعلوم و تحقیقات تهران

majidi_eyahoo.com
09123779865