راهنمای نویسندگان

راهنمای تهیه مقاله

 

 

  فصلنامه « تولید گیاهان زراعی در شرایط تنشهای محیطی» مقالات تحقیقی و مروری (با دعوت از صاحب نظـران و متخصصین) در زمینه مربوطه را می پذیرد. مقاله هایی برای چاپ پذیرفته خواهدشدکه متن کامل آن قبلاً در هیچ مجله یا نشریه ای منتشر و نیز برای چاپ به سایر مجلات ارائه نگردیده باشد. مقالات ارسالی به زبان فارسی ولی چکیده باید به هردو زبان فارسـی و انگلیسی تهیـه شود. در مقالاتی که دارای چند مولف هستند؛ ترتیب اسامی و حقوق مولفین برعهده ارسال کننده مقاله خواهد بود. مسئولیـت هر مقاله ازنظر علمی برعهده نویسنده (گان) خواهدبود. مجله در رد یا قبول و اصلاح مقـالات آزاداست. مقاله تحقیقی؛ مقاله ای است حاصل تحقیق و مستند به نتایج پژوهش های انفرادی یاجمعی  ؛ مقاله مروری شامل ارزیابی و نقد نوشته هایی می باشد که در مجلات و کتب مختلف علمی در همان زمینه به چاپ رسیده است. در این نوع مقالات نویسنده کارهای پژوهشی گذشته را جهت روشن شدن وضعیت فعلی مسئله؛ طرح و مورد بررسـی قرار می دهد و بعضی ارتباطات, تناقض ها و محدودیت های موجود را بیان نموده و سرانجام پیشنهادات خودرا ارایه می نماید. هر مقاله تحقیقی باید دارای عنوان؛ چکیده فارسی؛ واژه های کلیدی به فارسی؛ مقدمه؛ مواد و روش ها؛ نتایج و بحث؛ منابـع؛ چکیده انگلیسی و واژه های کلیدی به انگلیسی باشدو اصول ذیل در آن رعایت شود :

1) عنوان مقاله :  باید کوتاه و گویا باشد و از 15 واژه تجاوز نکند و در بالای صفحه اول آورده شود.

2) هرمقاله باید دارای یک برگ مشخصات مقاله شامل نام و نام خانوادگی نویسنده (گان)؛ مرتبه علمی و نام دانشگاه یا موسسه پژوهشی که نگارنده (گان) در آن به پژوهش اشتغال دارند؛ آدرس منزل یا محل کار؛ شماره تلفن ثابت و موبایل و فاکس و پست الکترونیکی به هردو زبان فارسی و انگلیسی باشد.

3) چکیده باید محتوای مقاله را بازگو نماید و با تاکید بر روش ها؛ نتایج و اهمیت کاربرد نتایج بوده و تمام آن در یک پاراگراف و حداکثر در 15 سطر (حدود 250 واژه) نوشته شود؛ چکیده انگلیسی باید ترجمه کامل وصحیح عنوان؛چکیده فارسی و واژه های کلیدی باشد.

4) واژه های کلیدی در 3 تا 5 واژه بلافاصله بعد از چکیده های فارسی و انگلیسی آورده شود.

5) مقدمه بایدشامل طرح مسئله؛سوابق کار و توجیه اهمیت تحقیق باشد. اهداف مطالعه به طور شفاف در انتهای مقدمه ذکر گردد.

6) مواد و روش ها شامل وسایل کار؛ طرح آماری؛ نحوه داده سازی و شیوه اجرای پژوهش باید مشخص و روشن بیان شود.

7) نتایج و بحث شامل درج یافته های تحقیق؛ بحث مستدل (بامرجع) و نتیجه گیری خواهد بود. نتایج و بحث را می توان با هم یا جداگانه تدوین کرد. شکل ها و جداول در نتایج و بحث نباید دارای اطلاعات مشابه یا تکراری باشند؛ داده های جدول نباید به صورت منحنی یا نمودار (به استثنای نقشه) تکرار شوند.

8) در صورت ضرورت؛ تشکر و قدردانیاز موسسات و افراد زیر عنوان " سپاسگزاری " قبل از منابع آورده شود

9) کل منابع به زبان انگلیسی و به ترتیب حروف الفبـا نام خانوادگـی نویسندگـان نام سازمـان ها است. از ارجـاع منابع با عنوان" بی نام" خودداری شود.

10) منابـع مورد استفـاده ممکن است کتاب؛ مقاله و یا نشریه باشد. درمورد کتاب باید نام نویسنده (گان)  ؛ سال انتشـار؛ عنوان کتاب؛ ناشر و محل انتشار و تعداد کل صفحات آورده شود.

الف) کتاب تالیف شده در ایران

Sabeti, H.1966.Native and Exotic trees and shrubs of Iran. Tehran Univ.Press,430p.

ب) کتاب به لاتین (رجوع به کل صفحه)

Sumerfield,R.T., and Roberts, E.H.1985.Grain legume crops. Mackys of hatham, Kent,     London.480p.

ج) کتاب به لاتین (صفحه های مورد استفاده)

Sumerfield,R.T., and Roberts, E.H.1985.Grain legume crops. Mackys of hatham, Kent,     London, p: 312-381.

11) برای مقالاتی که فصلی از یک کتاب با نویسنده (گان) مجزا هستند (مانند مقاله در همایش ها)؛ این موارد شامل نام نویسنده (گان)؛ سال انتشار؛ عنوان مقاله؛ شماره صفحات؛ نام نویسنده (گان) (ادیتورها) کتاب؛ نام کتاب؛ ناشر و محل انتشار است.

Khanna – Chopra,R., and Sinha, S.K. 1988.what limits the yield of pulses? Plant process of plant type. P68-278, In: Sinha, S.K., P.V.Sane, S.E. Bhargara and P.R.Agrawal (eds.), Proceeding of the international Congress of plant Physiology, Society for plant Physiology and Biochemistry, New Dehli, India. 

 

12) طرز نگارش منابع فارسی مقاله به انگلیسی باید شامل نام نویسنده (گان). سال انتشار؛ عنوان مقاله نام مجله کامل یا به اختصار, جلد(شماره) مجله شماره صفحات مقاله باشد. مثال:

Soltani, A.,and Gholipoor,M.2006.Simulating the impact climate change an growth, yield and water use of chick pe. Journal of Agri.Sci.& Natur.Resour. 13: 2.69-79.

مقاله لاتین :

Archer, T.L., and Bynm, Jr.E.D.1992.Economic injury level for the Russian wheat aphid (Hom.Aphididae) on dryland winter wheat.J.Econ.Entomol.85:987-992.

13) اگر منبع نشریه چاپ شده با نام یک موسسه است؛ بایدشامل نام موسسه؛ سال انتشار؛ عنوان نشریه و محل انتشار باشد. برای سایر موارد به آخرین شماره رجوع شود.

14) برای ارجاع به منابع در متن تنها نام خانوادگی نویسنده و سال انتشار منبع فارسی نوشته شود. اگر تعداد نویسندگان بیش از دو نفر باشد؛ فقط به ذکر نام خانوادگی نویسنده اول و سپس " همکاران " و یا به صورت لاتین (et al.,) اکتفا شود.

15) منابع فارسی ترجمه شده از زبان های خارجی باید با نام مترجم ارجاع گردد و بعد از عنوان کتاب؛ یا مقاله؛ واژه " ترجمه"داخل پرانتز درج می گردد مثال :

Sarmadnia, Gh. And kocheki, A.1996. Crops physiology. Mashhad jehad. Daneshgahi press.Sixth Edition. 467 pp.(Translated in Persian).

16) برای مقالاتی که فصلی از یک کتاب با نویسنده (گان) مجزا هستند؛ مانند مقاله در همایش ها؛ این موارد شامل نویسنده (گان)سال انتشار؛ عنوان مقاله؛ شماره صفحات؛ نام نویسنده (گان) (ادیتورها) کتاب؛ نام کتاب؛ ناشر و محل انتشار است.

17) منبع مقاله باید شامل نام نویسنده (گان)؛ سال انتشار؛ عنوان مقاله؛ نام مجله کامل یا به اختصار؛ جلد (شماره) مجله و شماره صفحات مقاله باشد.

18) همه منابع مندرج در فهرست منابع قبلاً در مقدمه و مواد و روش ها به عنوان سابقه تحقیق با ذکر نتایج مرور شده باشد تا در بحث مستدل و نتیجه گیری؛ امکان استناد به آنها فراهم شود.

19) از به کاربردن کلمات خارجی غیر از اسامی علمی درمتن خودداری و درصورت نبودن معادل فارسی فراگیر؛ آنها را به فارسی نوشته و اصل کلمه با ذکر شماره های بدون پرانتز در قسمت بالا و در سمت چپ کلمه؛ به زیرنویس در همان صفحه ارجـاع داده شود.

20) اسامی علمی (جنس و گونه؛ گیاهان؛ جانوران) در تمام مقاله با حروف ایتالیک یا مورب تایپ شوند.

21) عناوین جدول ها در بالا و عناوین شکل ها در ذیل آنها نوشته شود. از به کاربردن عنوان هایی مانند نمودار؛ عکس و نقشه؛ خودداری و آنها با عنوان "شکل" درج شوند. همه اعداد؛ واحدها و مقیاس ها در جدول ها و شکل ها و سایر قسمت های مقالـه باید به فارسی باشند. واحدهای استفاده شده در مقاله باید در سیستم متریک باشد

22) متـن مقاله (از مقدمه تا آخر Refrences ) باید به صورت دوستونه ؛ یک خط در میان و با رعایت فاصلـه 1 سانتی متر (Single) بین سطرها؛ حاشیه 5/2 سانتی متر از لبه ها؛ تایپ شده و تمام صفحات مقاله پشت سر هم شماره گذاری شده باشند.تایپ مقالات در نرم افزار word میکروسافت تحت ویندوز XP توصیه می شود. بنابراین از ارسال مقاله به صورتفایل PDF  خودداری فرمائید.

آدرس ایمیل دبیرخانه فصلنامه : Plantstress.t@gmail.com

23) نسخه اصل شکل ها پس از داوری اولیه به همراه مقاله اصلاح شده ارسال گردد. ممکن است برای چاپ؛ شکل ها کوچک تر شوند؛ بنابراین نوشته ها و اعداد روی شکل ها باید درشت و کاملاً خوانا باشد.

24) عکس ها باید دارای مقیاس باشند و در صورت اقتباس از منبع دیگر باید ذکر گردد.

25) مسئول مکاتبه هرمقاله لازم است توسط نویسندگان مقاله قبل از ارسال به این دفتر مشخص گردد. لذا هرگونه مسئولیتی در رابطه با مقاله مربوط به شخص مکاتبه کننده است.

26) دانشجویان دوره های کارشناسی ارشد و دکتری لازم است قبل از ارسال مقاله هماهنگی و مشاوره لازم درخصوص مقاله را با استاد راهنما حتماً به عمل آورند.

27) لازم به ذکر است در صورت ارسال صحیح فایل مقاله به نویسندگان کد رهگیری داده می شود که می‌توانند ازآن طریق روند داوری و چاپ مقاله خود را پیگیری نمایند.