دوره و شماره: دوره 5، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 1-74 (پیاپی (12)) 
اثرات مصرف و عدم مصرف عناصر ریزمغذی Cu، Mn و Zn بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه برنج (Oryza sativa L.) رقم طارم محلی

صفحه 1-9

حمیدرضا مبصر؛ سیدحسین حسینی؛ عباس قنبری مالیدره؛ الیاس رحیمی پطرودی؛ سیدعلی صادقی


اثر تنش رطوبتی بر عملکرد ماده خشک و میزان اسانس جمعیت‌های مختلف گیاه دارویی انیسون (Pimpinella anisum L.)

صفحه 11-22

محبوبه محمدی البرزی؛ فضل اله صفی خانی؛ جعفرمسعود سینکی؛ بهلول عباس زاده


تاثیر تنش شوری بر مراحل مختلف رشد گندم رقم روشن

صفحه 23-31

غلامحسن رنجبر؛ هادی پیراسته انوشه؛ یحیی امام؛ سیدحسام حسین زاده


اهمیت آماده سازی بذر ذرت برای مقابله با تنش خشکی به کمک باکتریهای حل کننده فسفر

صفحه 57-74

زینب یارمحمودی؛ قربان نورمحمدی؛ حمید مدنی؛ محمدرضا اردکانی؛ امید علیزاده