دوره و شماره: دوره 4، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 1-71 (زمستان 1391 (پیاپی11)) 
تأثیر تنش خشکی بر تبادلات گازی و روابط آبی ارقام لوبیا قرمز (Phaseolus vulgaris L.)

صفحه 13-26

میعاد فرجی پائین رودپشتی؛ حمیدرضا مبصر؛ عباس قنبری مالیدره؛ حسین نظری ناسی


بررسی تحمل به تنش خشکی در لاینها و ارقام گندم نان با استفاده از خصوصیات مورفولوژیکی و زراعی

صفحه 39-50

نسیبه سلطانی نژاد؛ منوچهر خدارحمی؛ محمدرضا جلال کمالی؛ اسلام مجیدی هروان؛ غلامحسین احمدی


بررسی اثر پتاسیم و زئولیت بر صفات کمی و کیفی شلغم روغنی در تنش خشکی آخر فصل

صفحه 51-62

امیرنوشان شجاعی؛ بابک دلخوش؛ امیرحسین شیرانی راد؛ قربان نورمحمدی


شماره‌های پیشین نشریه

زمستان 1391 (پیاپی11)
پائیز 1391 (پیاپی10)
تابستان (پیاپی9)
بهار (پیاپی8)