دوره و شماره: دوره 4، شماره 2، شهریور 1391، صفحه 1-72 (تابستان (پیاپی9)) 
بررسی خصوصیات مورفولوژیک ذرت تحت شرایط کشاورزی پایدار

صفحه 15-20

زینب یارمحمودی؛ لادن آریانا؛ امید علیزاده


بررسی همبستگی و تجزیه علیت صفات ژنوتیپ های سویا تحت شرایط تنش خشکی

صفحه 31-45

سیدمحمدعلی کارگر؛ علی مصطفایی؛ اسلام مجیدی هروان؛ سیدسعید پورداد


شماره‌های پیشین نشریه

زمستان 1391 (پیاپی11)
پائیز 1391 (پیاپی10)
تابستان (پیاپی9)
بهار (پیاپی8)