دوره و شماره: دوره 4، شماره 1، خرداد 1391، صفحه 1-71 (بهار (پیاپی8)) 
اثر تنش خشکی انتهای فصل بر کربوهیدرات های غیرساختمانی در لاین های پیشرفته و ژنوتیپ های گندم نان

صفحه 49-57

صغری علوی؛ بابک ناخدا؛ اسلام مجیدی؛ محمدرضا اردکانی؛ محسن اسماعیل زاده؛ مجید فراهانی اسفینی؛ فواد مرادی؛ مهدی زکی زاده؛ سارا قاسم زاده؛ زهرا عینی


کاهش آثار منفی تنش خشکی در نخود با کاربرد اسید هیومیک و عصاره جلبک دریایی

صفحه 59-71

مهدی حق پرست؛ سعیده ملکی فراهانی؛ جعفرمسعود سینکی؛ قاسم زارعی


شماره‌های پیشین نشریه

زمستان 1391 (پیاپی11)
پائیز 1391 (پیاپی10)
تابستان (پیاپی9)
بهار (پیاپی8)