دوره و شماره: دوره 3، پاییز و زمستان 1390، اسفند 1390، صفحه 1-91 (پائیز و زمستان (پیاپی7)) 
اثر کاربرد سایکوسل و محلول پاشی روی بر ذرت دانه ای در شرایط تنش خشکی

صفحه 15-29

احسان عباسپور؛ جعفرمسعود سینکی؛ زرین تاج علیپور؛ سکینه سعیدی سار


تاثیر پیش تیمار هورمونی بذر و کاربرد باکتری های آزادکننده فسفر بر رشد ذرت در شرایط تنش فسفر و تنش خشکی

صفحه 31-42

زهرا خالقی؛ زینب یارمحمودی؛ قربان نورمحمدی؛ حمید مدنی؛ محمدرضا اردکانی


اثر سطوح مختلف غلظت و تعداد دفعات محلول پاشی متانول بر عملکرد سویا

صفحه 65-77

میثم کورش لی؛ فرزاد پاک نژاد؛ سعید وزان؛ فواد مرادی؛ محمدباقر خشامن


ارزیابی اثر تاریخ کاشت در تحمل به تنش سرمای ژنوتیپهای گندم

صفحه 79-91

فرشاد حبیبی؛ قربان نورمحمدی؛ حسین حیدری شریف آباد؛ علیرضا عیوضی؛ اسلام مجیدی هروان