دوره و شماره: دوره 3، بهار و تابستان 1390، شهریور 1390، صفحه 1-112 (بهار و تابستان 90 (پیاپی 6)) 
اثر تنش خشکی بر وِیژگی های فیزیولوژیک ژنوتیپ های ذرت (Zeamays L)

صفحه 1-16

علیرضا عیوضی؛ کیارش افشارپور رضائیه؛ حسین رنجی؛ سیدحیدر موسوی انزابی؛ محسن رشدی


ارزیابی تحمل به انجماد در ژنوتیپ های عدس(Lens culinaris Medik) در شرایط کنترل شده

صفحه 45-58

احمد نظامی؛ حمیدرضا خزاعی؛ کوروش شجاعی نوفرست؛ جواد رضایی


تاثیر سن نشاء و مصرف سایکوسل بر عملکرد دانه و صفات وابسته به ورس در برنج (Oryza sativa) رقم طارم هاشمی

صفحه 59-70

روجا کوهی؛ مرتضی سام دلیری؛ حمیدرضا مبصر؛ امیرعباس موسوی؛ مهرداد حق وردیان


بررسی تاثیر کاربرد زئولیت و سلنیم بر صفات فیزیولوژیک و زراعی گیاه دارویی کدو پوست کاغذی در رژیم های مختلف رطوبتی

صفحه 71-86

کوروش اسکندری زنجانی؛ امیرحسین شیرانی راد؛ معصومه نعیمی؛ امین مرادی اقدم؛ توفیق طاهرخانی