دوره و شماره: دوره 1، تابستان 1388، مرداد 1388، صفحه 7-94 
برآورد وراث تپذیری عمومی در جو

صفحه 19-28

فاطمه رحیم نیا؛ علی اشرف جعفری؛ الیاس نیستانی؛ مجید رفیعی


اثر تنش خشکی بر عملکرد و اجزای عملکرد آفتابگردان در تراکمهای مختلف کشت

صفحه 39-50

ابراهیم خلیل وند بهروزیار؛ مهرداد یارنیا؛ صمد دربندی؛ هوشنگ آلیاری


تجزیه به عاملهای صفات مرفولوژیک و فنولوژیک در سویا

صفحه 51-63

بهرام مسعودی؛ محمدرضا بی همتا؛ حمیدرضا بابائی؛ سیدعلی پیغمبری


اثر تراکم گیاهی بر عملکرد علوفه و میزان بذر یونجه های یکساله

صفحه 65-76

مجید رحیمی زاده؛ ناصر خدابنده؛ حسین حیدری شریف آباد


مقایسه حساسیت 21 ژنوتیپ کلزا نسبت به شته مومی کلم

صفحه 85-94

سید حیدر موسوی انزابی؛ قدیر نوری قنبلانی؛ محمود شجاعی؛ علیرضا عیوضی؛ حسین رنجی