دوره و شماره: دوره 2، بهار و تابستان 1389، تیر 1389، صفحه 9-104 
تأثیر دور آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام کلزا در جیرفت

صفحه 39-46

عنایت الله توحیدی نژاد؛ محمدرضا بهرام جردی؛ قاسم محمدی نژاد


بررسی تنوع بیمار یزایی جدایه های قارچ Ascochyta rabiei در ایران

صفحه 73-83

سیمین غیائی؛ محمد رضوی؛ حمید رضا زمانی زاده؛ داریوش شهریاری


بررسی چگونگی روند تغییرات عملکرد روغن آفتابگردان تحت تاثیر تراکم و تاریخ کاشت

صفحه 85-95

جهان فر دانشیان؛ احسان جمشیدی؛ پریسا جنوبی؛ امیر حسین شیرانی راد