دوره و شماره: دوره 2، پاییز و زمستان 1389، آذر 1389، صفحه 9-112 
بررسی بنیه و برخی خصوصیات کیفی بذر کلزا در رطوب تهای مختلف برداشت

صفحه 25-35

حسین صادقی؛ مهران شرفی یزاده؛ حسین حیدری شریف آباد


اثرات متقابل مصرف کود سیلیس و فسفر روی شدت بیماری بلاست در برنج رقم طارم

صفحه 63-77

مهرداد قاسمی لمراسکی؛ سید وحید علوی؛ عباس قنبری مالیدره


اثرات تنش کم آبی بر عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ های سویا

صفحه 79-88

سید حمید یاهوئیان؛ محمدرضا بی همتا؛ حمیدرضا بابایی؛ داوود حبیبی


بررسی فعالیت آنزیمی کاتالاز و گلوتاتیون پراکسیداز تحت سمیت سرب و مس در گونه خلر (Lathyrus sativus)

صفحه 89-103

سیده مهتاب بلادی؛ علی کاشانی؛ داوود حبیبی؛ فرزاد پاک نژاد؛ ایمان نادعلی