مقایسه حساسیت 21 ژنوتیپ کلزا نسبت به شته مومی کلم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مولف مسئول

2 ندارد

چکیده

شته مومی کلم Brevicoryne brassicae L. یکی از آفات جدی کلزا در جهان است . از آن جا که کاربرد گیاهان مقاوم یکی از روشهای مناسب و مطلوب برای کنترل آن می باشد، بررسی حساسیت 21 ژنوتیپ کلزا (Brassica napus L.) نسبت به شته مومی کلم به منظور مطالعه ارقام مقاوم و حساس در یک آزمایش مزرعه ای بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار تحت شرایط آلودگی طبیعی در شهرستان ارومیه در سال 1385-1384 انجام گردید . ارزیابی ژنوتیپهای موجود با استفاده از فرمول = P×N×L شاخص آلودگی (Infestation index) انجام گردید که در آن درصد گیاهان آلوده هر کرت =p و متوسط تعداد شته موجود در یک سانتی متر ساقه =n و متوسط طول ساقه آلوده در هر کرت =L بود. تغییر و تبدیل داده های این شاخص با فرمول (Ii+0.5)½ انجام شد . آغاز آلودگی به شته  از اواخر اردیبهشت مشاهده گردید و تا برداشت کلزا در اواخر خرداد این آلودگی وجود داشت . میزان آلودگی در آخرین نمونه برداری همزمان با رسیدن دانه های کلزا اندکی کاهش یافت . تاریخ های مختلف نمونه برداری چهارم بیشترین شاخص آلودگی را داشت. ژنوتیپهای کلزا در چهار گروه زیر قرار گرفتند: 
1. گروه مقاوم (Modena, Sunday, Opera and Sinatra)
2. گروه نیمه مقاوم (Zarfam, Sahara, Okapi, ARG-91004, ARC-5, Orient, Milena and ARC)
3. گروه نیمه حساس  (SLMO46, Talent, Celisius, Elite, Dexter and Ebonite)
4. گروه حساس (Geronimo, Olpro and Licord)

کلیدواژه‌ها