بررسی رجحان غذایی شپشه دندانه دار Oryzaephilus surinamensis L. روی مواد دانه ای انباری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مولف مسئول

2 ندارد

چکیده

بررسی رجحان غذایی شپشه دندانه دار روی مواد دانه ای انباری مختلف در پنج سری آزمایش به روش آزمون انتخابی در شرایط آزمایشگاه با استفاده از حشرات کامل نر و ماده انجام گردید. شرایط آزمایش ها در یک اتاق تاریک با درجه حرارت 5±25 درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی 90-75 درصد صورت گرفت. مواد دانه ای انباری در یک میدان دایره ای شکل به قطر 60 سانتی متر روی یک صفحه 1×1 متر چوبی و به فاصله مساوی از هم چیده شدند. در هر آزمایش، حشرات نر و ماده هم سن و بی تجربه شپشه دندانه دار از مرکز میدان رهاسازی شدند. در آزمایشهای سری اول و دوم هشت نوع محصول انباری شامل گندم، برنج، کشمش، گردو پسته، بادام، لوبیا و عدس به صورت دانه و میوه خشک سالم و پودر و له شده به طور جداگانه در اختیار 20 حشره شپشه دندانه دار قرار داده شد. در هر دو مورد، حشره بیشترین گرایش را به غلات نشان داد .(P<0/05 ) در آزمایش سوم، چهار نوع غله در اختیار شپشه دندانه دار قرار داده شد. این آفت جو را به گندم برنج و ذرت ترجیح داد .(P<0/05 ) در آزمایش بعدی، سه واریته از نوع دودی و غیر دودی برنج پر کشت در  استان گیلان مورد مقایسه قرار گرفتند. حشره نوع دودی هر رقم برنج را نسبت به نوع غیر دودی آن ترجیح داد. همچنین رقم خزر بیشتر مورد علاقه حشره بود تا ارقام هاشمی و بینام. در آزمایش پنجم، برنج خزر به ادویه جات دارچین، زرد چوبه، فلفل سیاه، فلفل قرمز و نمک آغشته شد و با نوع معمولی آن مقایسه گردید . شپشه دندانه دار با اختلاف معنی داری به ترتیب نوع برنج ساده، آغشته به دارچین، نمک، فلفل قرمز، زرد چوبه و فلفل سیاه را انتخاب نمود. نتایج این آزمایشها فرضیه های این تحقیق را تایید می کند و نشان می دهد: 1- غلات اعم از سالم یا آرد شده، مواد غذایی مورد علاقه سوسک O. surinamensis هستند، 2- نوع واریته برنج در انتخاب آفت تاثیر دارد. این نتایج در تصمیم گیری نگهداری درازمدت ارقام برنج کمک می کند و 3- با مطالعات جامع تر دورکننده های گیاهی، می توان روش مناسبی را در مدیریت کنترل خسارت شپشه دندانه دار در انبار احراز کرد.

کلیدواژه‌ها