بررسی خصوصیات مرتبط با برگ پرچم در ارقام برنج (Oryza sativa L.) تحت تأثیر سطوح مختلف و تقسیط نیتروژن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مولف مسئول

2 ندارد

3 ندرد

چکیده

   برگ پرچم در مقایسه با سایر اندام های گیاه برنج دارای موثرترین ساختمان فتوسنتزی و فعالترین برگ در طول دوره تشکیل دانه محسوب می‌شود. به منظور مطالعه تاثیر سطوح و تقسیط نیتروژن بر خصوصیات مرتبط با برگ پرچم در سه دسته از ارقام موجود در کشور (طارم: رقم بومی، شفق: رقم اصلاح شده و پر محصول و بهار 1 و رقم هیبرید) آزمایشی در سال 1384 در موسسه تحقیقات برنج کشور – معاونت مازندران (آمل) – انجام شد. آزمایش به صورت کرت های دوبار خرد شده در قالب طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار بود. سطوح نیتروژن در سه سطح (46،69 و 92 کیلوگرم نیتروژن در هکتار) عامل اصلی و نوع تقسیط در سه سطح (به نسبتهای متغیر در مراحل کاشت، پنجه زنی و خوشه رفتن به ترتیب شامل (50% S1 ( %25 ، 25% و (25%، 50% و 25%) S2 و  (25% 25%،  50%) S3 به عنوان عامل  فرعی در نظر گرفته شد. عامل فرعی فرعی به رقم اختصاص داده شد. نتایج نشان داد که میزان نیتروژن، سطح برگ و مقدار کلروفیل برگ پرچم تحت تاثیر سطوح نیتروژن، تقسیط و نوع رقم قرار گرفت به طوری که با افزایش سطوح نیتروژن مقادیر این صفات افزایش یافت. مقدار ماده خشک برگ پرچم تحت تاثیر نوع تقسیط و رقم و دوام برگ پرچم تحت تاثیر مقدار نیتروژن و رقم قرار گرفت. در بین سطوح تقسیط، تقسیط نوع دوم (S2)اثر بیشتری بر اکثر صفات مورد مطالعه داشت. رقم هیبرید بهار 1 در کلیه صفات مرتبط با برگ پرچم دارای مقدار بیشتری نسبت به دو رقم دیگر بود اما به دلیل داشتن دانه پوک بیش از حد عملکرد کمتری نسبت به رقم شفق داشت

 

کلیدواژه‌ها