برآورد وراث تپذیری عمومی در جو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مولف مسئول

2 ندارد

چکیده

این طرح در سال زراعی 1383-1384 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیروان در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار بر روی 10 رقم جو به مرحله اجرا در آمد . تجزیه داده ها نشان داد که بین ارقام از لحاظ درصد پوشش، تعداد روز تا جوانه زنی، تعداد روز تا سنبله دهی، تعداد روز تا رسیدگی، ارتفاع بوته، تعداد سنبله در مترمربع، تعداد دانه در سنبله، وزن هزار دانه و عملکرد دانه اختلاف معنی داری وجود دارد . با استفاده از امید ریاضی میانگین مربعات (طرح RCBD) واریانس های ژنوتیپی و محیطی برآورد شد و با استفاده از این واریانس ها، وراثت پذیری عمومی صفات برآورد گردید . همچنین ضرایب همبستگی صفات برآورد شد و تجزیه علیت نیز صورت گرفت .صفات تعداد روز تا سنبله دهی، تعداد روز تا رسیدگی و وزن هزار دانه دارای بیشترین مقدار وراثت پذیری بودند . بر اساس تجزیه علیت صورت گرفته، صفت تعداد دانه در سنبله بیشترین اثرمستقیم را بر روی عملکرد دانه داشت . اثر مستقیم وزن هزار دانه بر عملکرد تا حدودی به دلیل اثر غیرمستقیم و منفی از طریق تعداد دانه در سنبله کاهش یافت. 

کلیدواژه‌ها