بررسی چگونگی روند تغییرات عملکرد روغن آفتابگردان تحت تاثیر تراکم و تاریخ کاشت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ندارد

2 مولف مسئول

چکیده

   دستیابی به عملکرد مطلوب در آفتابگردان، مستلزم انطباق مراحل رشد رویشی و زایشی گیاه با شرایط مساعد محیطی است که از طریق انتخاب تاریخ کاشت مناسب و استفاده از عوامل مناسب تولید از جمله تراکم مطلوب بوته در واحد سطح بدست می‌آید. به منظور تعیین چگونگی تغییرات روغن در دانه آفتابگردان تحت تاثیر تراکم وتاریخ کاشت آزمایشی مزرعه‌ای به مدت دو سال در مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج به صورت کرت های خردشده در قالب بلوک های کامل تصادفی اجرا شد. تاریخ‌های کاشت در 4 سطح 6، 8، 10 و 12 بوته در مترمربع در کرت های فرعی قرار گرفتنند. نتایج نشان دادند که اثر سال بر صفات اندازه گیری شده به جز وزن خشک معنی‌دار نگردید. در حالی که تاریخ کاشت بر تمامی صفات اندازه‌گیری شده به استثنای شاخص برداشت معنی دار بود. اثر تراکم بر عملکرد روغن و وزن خشک در سطح 1% معنی دار گردید، اما بر درصد روغن و شاخص برداشت تاثیری نداشت. اثر متقابل تراکم با تاریخ کاشت بجز وزن خشک بر سایر صفات معنی‌دار نگردید. در مجموع به نظر می‌رسد که کاشت هیبرید R-103 CMS-26  در فاصله زمانی 19 اردیبهشت تا 9 خرداد با تراکم 12 بوته در متر مربع سیب دستیابی به عملکرد مطلوب روغن می‌شود.

کلیدواژه‌ها