بررسی تنوع بیمار یزایی جدایه های قارچ Ascochyta rabiei در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی مسئول

2 ندازد

3 ندارد

چکیده

بیماری برق زدگی نخود، مهمترین بیماری نخود و دلیل اصلی کاهش بازده این محصول در دنیا و ایران می باشد. تنوع بیماری زایی 30 جدایه Ascochyta rabiei جمع آوری شده از پنج استان کشور، شامل  آذربایجان شرقی، ایلام، کرمانشاه، کهکیلویه و بویراحمد و لرستان مورد بررسی قرار گرفت. 30 جدایه قارچ عامل بیماری بر روی هفت رقم افتراقی نخود و یک رقم حساس محلی به عنوان شاهد، در شرایط گلخانه مایه زنی شدند و شدت بیماری زایی 15 روز پس از مایه زنی مورد ارزیابی قرار گرفت. در نهایت بر اساس شدت بیماری زایی 30 جدایه مورد بررسی، 16 گروه بیماری زا شناسایی گردید. براساس دندروگرام حاصل از ماتریس Gower نیز جدایه های مورد بررسی به دو گروه عمده با شدت بیماری زایی بالا و پایین قابل تفکیک بود . در این بررسی جدایه های استان آذربایجان شرقی بیشترین شدت بیماری زایی را بر روی ارقام افتراقی نشان دادند . رقم نخود ILCV2 بیشترین مقاومت را نسبت به اکثر جدایه ها نشان داد . با توجه به تنوع ژنتیکی زیاد این بیمارگر و مکانیزم های تغییرپذیری آن، استفاده از ارقام با مقاومتهای متفاوت و غیروابسته به نژاد برای مدیریت این بیماری ضروری است.

کلیدواژه‌ها