بررسی تأثیرات متقابل قارچکش Rovral-TS و باکتری ریزوبیوم در کنترل بیماری پوسیدگی فوزاریومی ریشه لوبیا*

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مولف مسئول

2 ندارد

چکیده

به منظور مطالعه تأثیرات متقابل قارچکش Rovral–TS و باکتری ریزوبیوم در کنترل بیماری پوسیدگی فوزاریومی ریشه لوبیا چیتی، آزمایشی در قالب طرح کاملا تصادفی با چهار تکرار در شرایط گلخانه طی دو سال (1386-1387) انجام شد. به منظور آلوده کردن خاک با قارچ عامل بیماری، مایه قارچ به صورت دانه های سورگوم کلنیزه شده با قارچ تهیه و به نسبت 1 به 10 با خاک استریل مخلوط شد تیمارها شامل 5 سویه باکتری ریزوبیوم ، قارچکش Rovral–TS و ترکیب این دو با هم به همراه شاهد  سالم و آلوده بودند. نتایج نشان داد که کلیه تیمارهای تلفیقی ریزوبیوم با قارچکش در کاهش شدت بیماری موثر بودند و با افزایش وزن خشک ریشه و اندام هوایی گیاه و افزایش غلظت نیتروژن باعث بهبود رشد گیاه شدند اما نسبت به تیمارهای ریزوبیوم تنها، اثر کمتری داشتند . تیمار ریزوبیوم 115-Rb+ قارچکش Rovral–TS شدت بیماری را به میزان 33/5 درصد نسبت به شاهد آلوده کاهش داد که در مقایسه با تیمار ریزوبیوم (42 درصد کاهش بیماری )115-Rb اثر کمتری در کاهش بیماری داشت . همچنین سایر تیمارهای ریزوبیوم نیز در ترکیب با قارچکش نسبت به تیمار ریزوبیوم تنها، تأثیر کمتری در کاهش بیماری و افزایش رشد گیاه داشتند که این موضوع بیان کننده تأثیر منفی قارچکش روی فعالیت باکتری ریزوبیوم می باشد.
 

کلیدواژه‌ها