تأثیر دور آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام کلزا در جیرفت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مولف مسئول

2 ندارد

چکیده

به منظور بررسی تأثیر دور آبیاری بر روی ارقام کلزا در جیرفت، آزمایشی به صورت کر تهای خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در سال زراعی 1385-1386 انجام شد. سطوح آبیاری به عنوان عامل اصلی در پنج سطح 40, 60 , 80 و 120 میلیمتر تبخیر از تشتک کلاس A  و رقم به عنوان عامل فرعی شامل هیبریدهای Hayola 401 و Hayola 308 و رقم Sarigol بودند . نتایج نشان داد که اثر رژیم های آبیاری بر عملکرد دانه کلزا در سطح آماری 1% معنی دار شد به طوری که بالاترین عملکرد دانه 2/424 تن در هکتار از 40 میلیمتر تبخیر از تشتک کلاس A به دست آمد. همچنین اثر رقم بر عملکرد دانه در سطح آماری 1% معنی دار شد، به طوری که بالاترین عملکرد دانه 2/287 تن در هکتار از هیبرید هایولا 308 حاصل شد. اثرات متقابل بین دو فاکتور از نظر آماری معن یدار نبود . اثر دور آبیاری و رقم بر تعداد خورجین در بوته در سطح آماری 1% معنی دار شد

کلیدواژه‌ها