اثر آللوپاتی بقایای کلزا بر جوان هزنی و رشد ذرت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مولف مسئول

2 ندارد

چکیده

به منظور بررسی اثرات آللوپاتی بقایای کلزا بر جوانه زنی و رشد ذرت دو تحقیق، گلخانه ای و
آزمایشگاهی انجام شد. آزمایش گلخانه ای به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با تیمار و چهار تکرار در سال 1384 انجام گردید، که تیمارها شامل میزان بقایا در چهار سطح (0/11 و 0/9 و 0/7 ) گرم بر سانتیمتر مربع خاک و میزان ماندگی بقایا در سه سطح ( کاشت همزمان با مخلوط کردن بقایا با خاک، 15 روز پس از مخلوط کردن بقایا با خاک و 30 روز پس از مخلوط کردن بقایا با خاک) بود. تحقیق آزمایشگاهی در قالب طرح کاملا تصادفی با چهار تیمار غلظت عصاره ( 10،5،0 و 15 درصد  کلزا و چهار تکرار انجام گردید. نمونه برداری در آزمایش گلخانه ای به صورت هفتگی انجام شد و نتایج طی چهار هفته نشان داد که در هفته اول نمونه برداری، تیمار مخلوط کردن بقایا همزمان با کاشت باعث کاهش معنی دار در طول ساقه (3/43-2/05 سانتیمتر) طول ریشه (8/03-6/35 سانتیمتر) وزن خشک ریشه (0/23و 0/15 گرم) وزن خشک ساقه (0/03 گرم) و نسبت وزن خشک ریشه به ساقه (0/63 و 1/11 واحد) در هفته دوم باعث کاهش طول ساقه (4/30 سانتیمتر)وزن خشک ریشه (0/19-0/15 گرم) و وزن خشک ساقه (0/102-0/079 گرم) در هفته سوم باعث کاهش طول ساقه (7/89-5/32 سانتیمتر) وزن خشک ساقه (3/07-4/93 گرم) حجم ریشه (3/0 سانتیمتر مکعب) و نسبت وزن خشک ریشه به ساقه (0/23 واحد) در هفته چهارم باعث کاهش طول ریشه (11/56-13/37 سانتیمتر) حجم ریشه (6/01-4/36 سانتیمتر مکعب) وزن خشک ساقه (0/75 گرم) و نسبت وزن خشک ریشه به ساقه (0/37-0/29 واحد) نسبت به دو تیمار دیگر ماندگی بقایا شد. اثر میزان 
بقایا بر هیچ یک از صفات در چهار هفته نمونه برداری معنی دار نبود. درتجزیه واریانس تحقیق
آزمایشگاهی، اثر عصاره ها بر زمان رسیدن به 50 % جوانه زنی و سرعت جوانه زنی معنی دار بود . در
مقایسات میانگین نیز اختلاف بین عصار هها در صفات زمان تا رسیدن به 50 % و 90 % جوانه زنی، درصد،
سرعت و یکنواختی جوانه زنی معنی دار بود، به طور کلی با افزایش غلظت عصاره کلزا اثر محدود کننده آن
بر جوانه زنی بذر ذرت ( کاهش سرعت جوانه زنی) بیشتر شد. با توجه به مقایسات میانگین نتایج در صفات
فوق می توان گفت که بقایای تازه بر اکثر صفات اندازه گیری شده اثر منفی گذاشته است که این تاثیر
منفی با ماندن بیشتر بقایا در خاک از بین رفته است. در مورد جوانه زنی نیز مشاهده می شود که عصاره
بقایا روند جوان هزنی را کند نموده است.

کلیدواژه‌ها