بررسی اثر سطوح مختلف آبیاری بر عملکرد محصول و کارآیی مصرف آب روی چهار رقم کلزا در کرج*

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

این تحقیق به منظور بررسی اثر سطوح مختلف آبیاری بر عملکرد کمی محصول و کارآیی مصرف آب چهار رقم کلزا در کرج در سال زراعی 1383-1382 به اجراء در آمد . آزمایش به صورت اسپلیت پلات (split-plots) در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی و در سه تکرار اجراء شد . پلاتهای اصلی طرح عبارت از سطوح آبیاری (50 , 75 , 100 , 125 درصد نیاز آبی ) و پلاتهای فرعی شامل چهار رقم Licord, Okapi 
(SLM046, Reg Cobra4)
بودند. نیاز آبی بر اساس داده های هواشناسی و با استفاده از رابطه پنمن مانتیس فائو محاسبه گردید . نتایج حاصل نشان داد : اثر سطوح مختلف آبیاری و رقم بر عملکرد دانه در سطح 1% معنی دار است سطح آبیاری 75 % و سطح آبیاری 50 % با عملکردهای 2727 و 1912 کیلو گرم در هکتار به ترتیب بیشترین و کمترین عملکرد دانه را به خود اختصاص دادند . همچنین رقم Reg Cobra و رقم Licord با عملکردهای 2783 و 2132 کیلو گرم در هکتار به ترتیب بیشترین و کمترین عملکرد را داشتند. اثر متقابل آبیاری و رقم بر عملکرد دانه در سطح 5% معنی دار بود، بطوری که رقم Reg Cobra در سطح آبیاری 75 % با عملکرد 3229 کیلوگرم در هکتار بیشترین و رقم Licord در سطح آبیاری 50 % و %125 کمترین عملکرد را داشته است . اثر سطوح مختلف آبیاری و رقم از لحاظ کارآیی مصرف آب در سطح 1% معنی دار بود . سطح آبیاری 75 % و سطح آبیاری 125 % به ترتیب با عملکردهای 1/114 و 0/686 کیلوگرم بر متر مکعب آب آبیاری بیشترین و کمترین کارآیی مصرف آب را به خود اختصاص دادند در بین ارقام مورد آزمون نیز رقم Reg*Cobra و رقم Licord با عملکردهای 1/064 و 0/8263 کیلوگرم بر متر مکعب آب آبیاری به ترتیب بیشرین و کمترین کارآیی مصرف آب را داشتند . در مجموع سطح آبیاری 75 % و رقم Reg Cobra بیشترین کارآیی مصرف آب را به خود اختصاص دادند و بنابراین رقم Reg Cobra باسطح آبیاری 75 درصد برای کشت کلزا در منطقه کرج توصیه م یگردد

کلیدواژه‌ها