بررسی فعالیت آنزیمی کاتالاز و گلوتاتیون پراکسیداز تحت سمیت سرب و مس در گونه خلر (Lathyrus sativus)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده و مسئول مکاتبات

2 ندارد

چکیده

برخی گیاهان قادر به جذب و تجمع مقادیر کافی از بعضی فلزات سنگین و سمی هستند. اگرچه فلزات سنگین در ایجاد تنش اکسیدی در گیاهان
مشارکت دارند، اما گیاهان دارای مکانیسم های تدافعی مختلفی در برابر سمیت این عناصر هستند. یکی از این مکانیس مها فعال سازی آنزیم های
آنتی اکسیدان به منظور محافظت در مقابل آسیب های اکسیدی ناشی از فلزات سنگین است. هدف از مطالعه حاضر شناخت تغییرات آنزیمی کاتالاز و گلوتاتیون پراکسیداز در گونه گیاهی خلر (Lathyrus sativus) تحت سمیت عناصر سنگین سرب و مس بود. به علاوه انداز ه گیر ی توانایی تجمع عناصر سنگین سرب، مس و اثرات این عناصر بر پروتئین و هسته سلول گیاهی از دیگر اهداف آزمایش بود . این آزمایش در پاییز 1387 درگلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی کرج ب هصورت آزمایش فاکتوریل و در قالب طرح کاملا تصادفی انجام شد . در این راستا از چهار سطح سربpb(No3)2  0 200 400 800 میلی گرم بر کیلوگرم خاک ) و چهار سطح مس 0،150،300،400 2(Cu(SO4)  میلیگرم بر کیلوگرم خاک) استفاده شد. نتایج آزمایش حاکی از افزایش معن ی دار تجمع سرب و مس تحت سطوح متفاوت این عناصر بود (p<0/01) به علاوه اندازه گیری ظرفیت دی تیروزین و دی هیدروکسی گوانوزین که به ترتیب هریک طی پراکسیداسیون پروتئین و هسته سلول گیاهی تحت سمیت عناصر افزایش می یابند، معنی دار شد (p<0/01) به علاوه اندازه گیری ظرفیت دی تیروزین و دی هیدروکسی گوانوزین که به ترتیب هریک طی پراکسیداسیون پروتئین و هسته سلول گیاهی تحت سمیت عناصر افزایش می یابند، معنی دار شد (p<0/01) بیشترین اثرات سمی این عناصر در غلظت های 450 , 800 میلی گرم سرب و مس مشاهده شد. افزایش معن یدار دو آنزیم کاتالاز و گلوتاتیون پراکسیداز در واکنش به سمیت این عناصر به موازات افزایش سطوح متفاوت سرب و مس قابل توجه بود (p<0/01) به طوری که افزایش چشمگیر در فعالیت این دو آنزیم در بیشترین غلظت از سرب ( mg/kg 800) و مس  (450 mg/kg). خاک مشاهده شد

کلیدواژه‌ها