اثرات متقابل مصرف کود سیلیس و فسفر روی شدت بیماری بلاست در برنج رقم طارم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

به منظور بررسی اثرات متقابل مصرف مقادیر مختلف سیلیس و فسفر روی شدت بیماری بلاست برنج رقم طارم، آزمایشی در سال 1388 در شهرستان ساری بهصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی و در چهار تکرار انجام شد. فسفر خالص در سه سطح صفر، 50 و 100 کیلوگرم در هکتار و سیلیس خالص در سه سطح صفر، 500 و 1000 کیلوگرم در هکتارمورد استفاده قرار گرفت. عملکرد دانه در سطح پنج درصد معنیدار بود و بیشترین عملکرد دانه با مصرف 1000 کیلوگرم سیلیس با 3849/5 کیلوگرم در هکتار حاصل شد. درصد آلودگی به بلاست برگ در سطح 5 درصد معنیدار بوده، به نحوی  که پایینترین درصد آلودگی به بلاست برگ با مصرف 1000 کیلوگرم در هکتار کود سیلیس، منجر به کاهش شدت بیماری تا 10 درصد نسبت به شاهد گردید. این مقدار مصرف سیلیس قطر لکههای ناشی از بلاست روی برگ را نیز به طور معنی - داری نسبت به شاهد بدون مصرف سیلیس (10/48میلی متر) کاهش داد. سطوح مختلف فسفر، تاثیر معنیداری روی درصد  آلودگی برگ، خوشه، گره و دانه به بلاست و همچنین روی میانگین قطر لکههای ناشی از بلاست نداشت. سطوح سیلیس روی تعداد گره، خوشه و دانه آلوده تأثیری نداشت. در بررسی اثر متقابل فسفر و سیلیس، مقدار 1000 سیلیس و مقدار صفر فسفر منجر به کاهش میانگین قطر لکهها و معنیدار شدن آن گردید. در مقادیر 100 فسفر و مقدار 1000 سیلیس نسبت به مقدار صفر سیلیس در حضور این مقدار فسفر، کاهش درصد آلودگی به بلاست برگ معنیدار شد. لذا میتوان دریافت که برخلاف مصرف سیلیس به تنهایی، مصرف توأمان سیلیس و فسفر تأثیر قابل ملاحظهای در حد معنی دار شدن در صفات مختلف مورد بررسی برای بلاست برنج نداشته است.

کلیدواژه‌ها