اثر طول دور تداخل و کنترل عل فهای هرز بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت (Zea mays) در همدان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

به منظور تعیین واکنش عملکرد و اجزای عمکرد ذرت به طول دوره های تداخل و کنترل علف های هرز، آزمایشی در سال 1386 
در دانشکده کشاورزی همدان به اجرا در آمد. این آزمایش به صورت طرح بلوک های کامل تصادفی با دوازده تیمار و
سه تکرار اجرا شد. تیمارهای آزمایشی در دو سری تنظیم شدند، سری اول تیمارها شامل شش تیمار بود که از شروع دوره رشد تا 0, 15 , 25 , 35 , 45 , 55 روز پس از سبز شدن اجازه رشد به عل فهای هرز داده شد و سپس تا زمان برداشت، کنترل شدند و سری دوم تیمارها نیز شامل شش تیمار بود که از شروع دوره رشد تا 0 ,15 , 25 , 35 ,45 , 55 روز پس از سبزشدن 
علف های هرز کنترل شدند و سپس به آنها تا زمان برداشت اجازه رشد داده شد. عملکرد و اجزای عملکرد و ماده خشک کل
در زمان برداشت ذرت انداز هگیری شد. نتایج نشان داد که اثر تداخل و کنترل علف های هرز بر ماده خشک کل، شاخص
برداشت، تعداد دانه در ردیف و عملکرد نهایی معن یدار، ولی بر تعداد ردیف در بلال معن ی دار نبود . وزن هزار دانه ب ه طور
معنی داری تحت تاثیر دوره تداخل علف های هرز قرار گرفت، اما اثر دوره کنترل بر وزن هزار دانه معن یدار نشد.

کلیدواژه‌ها