بررسی بنیه و برخی خصوصیات کیفی بذر کلزا در رطوب تهای مختلف برداشت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

به منظور بررسی اثر رطوبت بذر در هنگام برداشت بر بنیه و برخی صفات کیفی بذر کلزا پژوهشی طی سال های 88-1386 اجرا گردید. بدین منظور نمونه بذرها از مزارع تولید بذر کلزای ارقام هایولا 401 و هایولا 308 در دزفول با رطوبت های 35 , 15 , 25 و 10 درصد از مزارع تولید بذر کلزا در دزفول برداشت گردید. سپس در آزمایشگاه با اجرای آزمون جوانه زنی استاندارد شاخص هایی نظیر درصد جوانه زنی (قوه نامیه)، متوسط جوانه زنی روزانه، سرعت جوانه زنی روزانه، طول گیاهچه، وزن تر و خشک گیاهچه و شاخص بنیه گیاهچه (وزن خشک گیاهچه × قوه نامیه) اندازه گیری گردیدند. داده ه ای حاصل با استفاده از آزمایش عاملی (فاکتوریل) 2×4 بر مبنای طرح پایه کاملاً تصادفی تجزیه مرکب گردید. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آماری داده ها مشخص ساخت که شاخص های مورد بررسی تحت تأثیر عوامل مورد نظر قرار گرفتند. درصد جوانه زنی، متوسط جوانه زنی روزانه، وزن تر گیاهچه، وزن خشک گیاهچه و شاخص بنیه گیاهچه تحت تأثیر اثر متقابل رقم، رطوبت بذر هنگام برداشت و سال قرار گرفتند. بیشترین میزان متوسط جوانه زنی روزانه، وزن تر گیاهچه، وزن خشک گیاهچه و شاخص بنیه گیاهچه در رطوبت 15 درصد به دست آمد. در بین دو رقم نیز شاخص قدرت گیاهچه رقم هایولا 401 نسبت به هایولا 308 بیشتر بود. به طور کلی با توجه به نتایج حاصل از این پژوهش مشخص گردید که کیفیت بذر ارقام مورد بررسی کلزا و جنبه های مختلف آن تحت شرایط محل اجرای آزمایش قرار گرفته و کیفیت بذرهای حاصله با رطوبت 15 درصد بیشتر از سایر رطوبت ها بود

کلیدواژه‌ها