تاثیر تراکم و زمانهای مختلف سبز شدن علفهرز تاجخروس بر قدرت رقابت ارقام آفتابگردان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

به منظور مطالعه رقابتپذیری سه رقم آفتابگردان در تداخل با تراکمها و زمانهای مختلف سبز شدن علف هرز تاج خروس آزمایش هایی در طی دو سال 84-1383 به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار اجرا شد. فاکتورها شامل رقم آفتابگردان (آذرگل، هایسان و آلستاv) تراکم تاج خروس (8/3 25, 41/7 بوته در متر مربع) و زمان نسبی سبز شدن تاج خروس (همزمان، 15 و 30 روز بعد از سبز شدن  آفتابگردان) بودند. کرتهای تک کشتی آفتابگردان از زمان سبزشدن تا برداشت عاری از علفهای هرز نگهداشته شدند. نتایج نشان داد که سرعت ظهور برگ و فاصله زمانی بین ظهور دو برگ متوالی در آفتابگردان از پنجمین جفت برگ به بعد در تیمارهای مربوط به سبز شدن همزمان با آفتابگردان و سطوح تراکم 25 و 41/7 بوته تاج خروس در مترمربع در دو رقم هایسان و آلستار روند کاهشی پیدا می کند . زمان ظهور جوانه طبق در تیمارهای رقابت تمام فصل تاجخروس با تراکم های 25و 41/7 بوته در مترمربع نسبت به شاهد به ترتیب تا 15و 16 درصد در رقم هایسان و 38و 47  درصد در رقم آلستار به تأخیر افتاد. در دو رقم هایسان و آلستار زمان سبز شدن بیشتر از تراکم علفهرز روی زمان تاگلدهی آفتابگردان تأثیر داشت. در رقم آذرگل فقط سطح سوم تراکم توانست روی  ارتفاع آن تأثیر منفی داشته باشد و این رقابت از روز 75 به بعد رفع گردید. اصلاح هیبریدهای آفتابگردان با ارتفاع ساقه بلندتر موجب بهبود قدرت رقابتی آنها با تاجخروس و سایر علفهایهرز مشکلساز خواهد شد و از آن میتوان به عنوان ابزاری مفید در مدیریت تلفیقی علفهایهرز بهره گرفت.
  

کلیدواژه‌ها