اهمیت آماده سازی بذر ذرت برای مقابله با تنش خشکی به کمک باکتریهای حل کننده فسفر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری واحد علوم و تحقیقات دانشگاه ازاد اسلامی گروه زراعت تهران

2 استاد دانشگاه ازاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات گروه زراعت تهران

3 دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی گروه زراعت واحد اراک

4 استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج؛ گروه زراعت

5 دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی گروه زراعت؛ واحد فیروزآباد

چکیده

  این آزمایش جهت بررسی اهمیت پیش تیمار بذر و کاربرد باکترهای حل کننده فسفات برای مقابله با تنش خشکی به صورت آزمایش کرت­های دوبار خرد شده در قالب طرح پایه بلوک­های کامل تصادفی با 3 تکرار در دو مزرعه فقیر و غنی از نظر فسفر قابل جذب در استان فارس در سال زراعی 1390 اجرا گردید. تیمارهای مورد بررسی در مزرعه عبارت بودند از: اعمال تنش خشکی در پلات اصلی، در سه سطح: شاهد (عدم تنش)، قطع آبیاری در پایان رشد رویشی (ظهور سیلک­ها) و قطع آبیاری در اواسط رشد زایشی (قهوه­ای شدن سیلک­ها)، کاربرد باکتری های حل کننده فسفات در پلاتهای فرعی، در سه سطح: شاهد (عدم مصرف باکتری)، مصرف باکتری و مصرف باکتری+ نصف مقدار توصیه کود شیمیایی فسفر بر اساس آزمون خاک و کاربرد پیش تیمار در پلات های فرعی فرعی، در چهار سطح: شاهد (بذر خشک)، پیش تیمار با آب به مدت 12 ساعت، پیش تیمار با هورمون جیبرلین به مقدار ppm20 به مدت 12 ساعت و پیش تیمار با هورمون اکسین به مقدار ppm5 به مدت 12 ساعت. نتایج نشان دادند در تیمار اثر متقابل قطع آبیاری و پرایمینگ بذورمشاهده گردید در هر دو مزرعه فقیر و غنی از نظر فسفر قابل جذب پیش تیمار با جیبرلین و آبیاری کامل در صفات: طول بلال، قطر بلال، وزن هزار دانه، تعداد دانه در هر ردیف، تعداد ردیف دانه در هر بلال، تعداد دانه در بلال و عملکرد دانه دارای بیشترین مقدار بود. در تیمار اثر متقابل قطع آبیاری و مصرف باکتری نیز نتایج نشان داد که در تمامی صفات بیشترین مقدار در تیمار عدم قطع آبیاری و مصرف باکتری و نصف مقدار کود توصیه شده فسفر حاصل شد و در تمامی تیمارها مصرف باکتری اثر منفی قطع آبیاری را تعدیل بخشید.