اثر تنش خشکی بر اسانس و خصوصیات مورفولوژیکی توده های بومی گیاه بابونه ایران در شرایط آبیاری با زه آب فاضلاب خانگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس

2 باشگاه پژوهشگران جوان؛ دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

چکیده

به منظور  بررسی اثر زه آب فاضلاب خانگی بر خصوصیات مورفولوژیکی و عملکرد اسانس گیاه دارویی بابونه در شرایط تنش خشکی آزمایشی به صورت طرح بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار در مزرعه نمونه دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس اجرا شد. در این آزمایش از توده های بومی کرج، کرمان و بابونه گاوی که از رویشگاههای طبیعی توسط مرکز تحقیقات کشاورزی استان اصفهان جمع آوری شده اند استفاده شد. نتایج آزمایش نشان داد که، تاثیر آبیاری با آب نامتعارف زه آب فاضلاب خانگی بر روی صفات ارتفاع، تعداد گل، وزن خشک گل، قطر ساقه اصلی، درصد روغن، تعداد ساقه اصلی، بیوماس و وزن گل تازه معنی دار بوده است. بیشترین ارتفاع و وزن گل تازه مربوط به تیماری است که 100 درصد نیاز آبی گیاه تامین گردیده است و به ترتیب در سایر تیمارها با توجه به کاهش میزان رطوبت در اختیار گیاه روند نزولی طی می نماید و در تیمار 55 درصد نیاز آبی به حداقل خود می رسد. تنش خشکی باعث اثر معنی داری روی عملکرد اسانس و صفات موثر در عملکرد اسانس گیاه بابونه همانند درصد روغن، وزن تر گل، وزن خشک گل و تعداد گل دارد. استفاده از تنش ملایم 85 درصد و 70 درصد نیاز آبی گیاه بابونه ضمن صرفه جویی در مصرف آب باعث تولید منطقی و عملکرد قابل قبول اسانس گیاه بابونه می گردد.
 

کلیدواژه‌ها