اثر تنش رطوبتی بر عملکرد ماده خشک و میزان اسانس جمعیت‌های مختلف گیاه دارویی انیسون (Pimpinella anisum L.)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد زراعت گروه کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

2 عضو هیات علمی موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور

3 عضو هیات علمی گروه کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

4 دکتری تخصصی موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور

چکیده

در این تحقیق اثر تنش رطوبتی بر عملکرد و میزان اسانس جمعیت‌های مختلف گیاه دارویی انیسون در سال 1390 در موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور بررسی گردید. این آزمایش به صورت کرت‌های خرد شده در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در 4 تکرار اجرا گردید. سه توده محلی انیسون (توده محلی سبزوار، کرمان و جیرفت) به عنوان عامل اصلی و تنش رطوبتی به عنوان عامل فرعی در 4 سطح تنش رطوبتی (10، 30، 50 و 70 درصد تخلیه رطوبت) در نظر گرفته شد. اثر متقابل تیمارها بر اسانس ساقه در سطح 1% و بر وزن خشک ساقه، عملکرد ماده خشک و عملکرد اسانس ساقه در سطح 5% معنی‌دار بود. مقایسه میانگین اثرات متقابل نشان داد که، بیشترین میزان وزن خشک ریشه، وزن خشک ساقه و عملکرد ماده خشک به ترتیب 120، 712 و 1100 کیلوگرم بر هکتار مربوط به توده کرمان در 10درصد تخلیه رطوبت بود همچنین بیشترین میزان اسانس ساقه (89/0 درصد)و اسانس برگ (63/0 درصد) مربوط به توده کرمان در 70 درصد تخلیه رطوبت بود. توده جیرفت نسبت به توده کرمان و سبزوار برتری داشت زیرا در شرایط تنش رطوبتی پایداری بیشتری از خود نشان داد و متحمل تر به خشکی بود. سطح 10 درصد تخلیه رطوبت بهترین سطح آبیاری برای تولید بیشترین ماده خشک تولیدی بود. افزایش آبیاری باعث کاهش درصد اسانس شد در صورتی که عملکرد اسانس را افزایش داد. سطح 10 درصد تخلیه رطوبت بهترین سطح رطوبت برای تولید بیشترین ماده مؤثره بود.
 

کلیدواژه‌ها