اثر تنش خشکی و آبیاری معمول بر گیاه مادری روی ظهور و استقرار ارقام بهاره کلزا در مزرعه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کرج

2 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان، گروه زراعت

3 استادیار پژوهش مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کرج

4 دانشیار پژوهش مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج

کلیدواژه‌ها