بررسی اثر پتاسیم و زئولیت بر صفات کمی و کیفی شلغم روغنی در تنش خشکی آخر فصل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر، عضو باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات، گروه زراعت و اصلاح نباتات، تهران

3 دانشیار موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، کرج

4 استاد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات، گروه زراعت و اصلاح نباتات، تهران

کلیدواژه‌ها