بررسی تحمل به تنش خشکی در لاینها و ارقام گندم نان با استفاده از خصوصیات مورفولوژیکی و زراعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 فارغ التحصیل کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، گروه اصلاح نباتات

2 استادیار مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، کرج

3 استادیار مرکز بین المللی تحقیقات گندم و ذرت (CIMMYT)، کرج

4 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، گروه زراعت و اصلاح نباتات

5 مربی مرکز تحقیقات کشاورزی کرمانشاه

کلیدواژه‌ها