تأثیر تنش خشکی بر تبادلات گازی و روابط آبی ارقام لوبیا قرمز (Phaseolus vulgaris L.)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قائمشهر، گروه علوم زراعت و اصلاح نباتات

2 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قائمشهر، گروه علوم زراعت و اصلاح نباتات

3 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد جویبار، گروه کشاورزی- زراعت

4 فارغ التحصیل کارشناسی ارشد دانشگاه زنجان، گروه زراعت

کلیدواژه‌ها