تأثیر پتاس و روی بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت سینگل گراس 704 تحت تنش قطع آبیاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق

2 استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه آزاد اسلامی؛ واحد ایلام

3 استادیار گروه علوم کشاورزی دانشگاه پیام نور تهران