بررسی اثر مقادیرمختلف پتاسیم و زئولیت بر صفات کمی و کیفی گیاه کلزا در رژیم های مختلف آبیاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران؛ گروه زراعت

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحدعلوم و تحقیقات تهران؛ گروه زراعت

3 استادیار گروه زراعتو اصلاح نباتات؛ موسسه دانه های روغنی - کرج

4 استاد دانشگاه آزاد اسلامی؛ واحدعلوم وتحقیقات تهران؛ گروه زراعت