تغییرات میزان پرولین، کربوهیدراتهای محلول و جذب عناصر پتاسیم، روی و کلسیم در ژنوتیپهای کنجد (Sesamum indicum L.) تحت تنش خشکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی جیرفت و کهنوج