بررسی تغییرات شوری خاک و تاثیرآن بر عملکرد محصولات عمده زراعی در دشت قزوین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته خاکشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات؛ تهران

2 استاد گروه خاکشناسی ؛ پردیس کشاورزی و منابع طبیعی؛ دانشگاه تهران؛ کرج

3 استاد و مدیرگروه خاکشناسی دانشگاه آزاد اسلامی؛ واحد علوم و تحقیقات تهران

4 استادیار پژوهشی موسسه تحقیقات خاک و آب تهران