بررسی کاربرد سطوح مختلف نیتروژن و فسفر بر خصوصیات مرفولوژیکی و عملکرد کمی وکیفی تریتیکاله در رشت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه ازاد اسلامی واحدعلوم و تحقیقات تهران

2 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

3 عضو هیات علمی موسسه تحقیقات برنج کشور؛ رشت

4 پژوهشگر موسسه تحقیقات برنج کشور؛ رشت