اثر تنش قطع آب و محلولپاشی بیومین و هیومکس بر برخی از ویژگی های کیفی ارقام جو در منطقه دامغان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان؛ گروه زراعت

2 عضو هیات علمی دانشگاه ازاد اسلامی واحد دامغان؛ گروه کشاورزی

3 عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شاهرود؛ گروه کشاورزی

4 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان؛ گروه کشاورزی