بررسی اثر تنش گرمایی آخرفصل بر صفات زراعی و عملکرد ارقام ذرت شیرین در کشت بهاره در منطقه جیرفت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت؛ گروه زراعت

2 استادیار پژوهش مرکز تحقیقات کشاورزی منطقه جیرفت و کهنوج

کلیدواژه‌ها