بررسی اثر مصرف پاراکوات در مرحله پرشدن دانه بر عملکرد کمی و کیفی باقلا در تاریخ های مختلف کاشت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد زراعت موسسه تحقیقات برنج کشور؛ رشت

2 استادیار موسسه تحقیقات و تهیه نهال و بذر کرج

3 پژوهشگر موسسه تحقیقات برنج کشور؛ رشت

کلیدواژه‌ها