بررسی همبستگی و تجزیه علیت صفات ژنوتیپ های سویا تحت شرایط تنش خشکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران؛ گروه زراعت

2 مرکز تحقیقات بیولوژی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

3 موسسه تحقیقات بیوتکنولوژی وزارت جهاد کشاورزی ایران

4 موسسه تحقیقات دیم وزارت جهاد کشاورزی کرمانشاه

کلیدواژه‌ها