ارزیابی کمی و کیفی چهاررقم کلزای پائیزه در شرایط تنش آبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران؛ گروه زراعت

2 دانشیار و عضو هیات علمی دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه شاهد تهران

کلیدواژه‌ها