بررسی خصوصیات مورفولوژیک ذرت تحت شرایط کشاورزی پایدار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران؛ گروه زراعت

2 کارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان؛ گروه زراعت

3 دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزآباد؛ گروه زراعت

کلیدواژه‌ها