اثر مصرف سایکوسل و محلولپاشی روی بر میزان پروتئین و محتویات برخی عناصر مهم و کارائی مصرف آب در ذرت دانه ای در شرایط کمبود آب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان؛ گروه زراعت

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان؛ گروه کشاورزی

3 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی؛ واحد دامغان؛ گروه کشاورزی

کلیدواژه‌ها