اثر تنش خشکی انتهای فصل بر کربوهیدرات های غیرساختمانی در لاین های پیشرفته و ژنوتیپ های گندم نان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی؛ واحد کرج؛ گروه زراعت

2 پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران؛ کرج

3 دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج؛ گروه زراعت

4 موسسه تهیه و اصلاح نهال و بذر کرج

5 کارشناسی ارشد اصلاح نباتات دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین

کلیدواژه‌ها