برهمکنش اسید سالیسیلیک و سوپرجاذب بر خصوصیات زراعی و پروتئین دانه نخود رقم هاشم در شرایط خشک دیم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 باشگاه پژوهشگران جوان؛ دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

2 گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

3 باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی؛ واحد اراک

کلیدواژه‌ها