اثر تنش خشکی و تراکم بوته بر برخی خصوصیات زراعی ارقام کلزا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد

2 کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی؛ زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد و عضو باشگاه پژوهشگران جوان

کلیدواژه‌ها