مطالعه کاربرد مقدار بذر و فاصله ردیف های کشت بر عملکرد گندم نان رقم کوهدشت در شرایط دیم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

2 استادیار و عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

کلیدواژه‌ها