ارزیابی اثر تاریخ کاشت در تحمل به تنش سرمای ژنوتیپهای گندم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میاندوآب

2 استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

3 دانشیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی

4 استاد مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی ایران

کلیدواژه‌ها